Andělské bytosti

Andělské bytosti jsou součástí našeho světa, jsou všude kolem nás a měly by být i součástí našich životů.

Svět, ve kterém žijeme, se skládá z hrubohmotné, materiální části a jemnohmotné, duchovní oblasti. Hmotu vnímáme našimi pěti smysly. Jedná se o všechny jevy, které vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme či hmatáme, jako jsou planety, rostliny, zvířata, kameny, ale i my lidé.

Duchovní svět vnímáme mimosmyslově. Zde se nacházejí síly jako prána, čchi a reiki, kromě toho i jemnohmotné duchovní bytosti. K jemnohmotným bytostem patří přírodní bytosti, nanebevzatí mistři, andělé, andělé strážní, archandělé a Elohimové. Nemají fyzické tělo, jsou jemnohmotnou vibrací. Jsou jako myšlenky, jako světlo. Protože jemnohmotné bytosti nemají hmotné tělo, nepodléhají zákonům hmoty, mohou se volně pohybovat prostorem a časem. Mohou být v jednu chvíli na milionech místech najednou. Přesto, že jsou neviditelní, můžeme pocítit jejich energii a přítomnost.

Každý den na nás působí mnoho vjemů, které ovlivňují naše chování, myšlení i cítění.

Každou vteřinu našeho života na nás působí postavení hvězd, datum a čas, energie dne a mnoho dalšího. Toto vše má vliv na naše chování, na naši náladu a cítění. Jelikož každý z nás je originál, naše povaha je utvořena geny, postavením planet v době narození (astrologie, hvězdné znamení), datem narození (numerologie) a zcela jistě i karmou, každý z nás vnímá tytéž věci rozdílně. Na základě chemické reakce „nás“ a energie dnešního dne si utváříme náš život, naše každodenní situace a jejich výklad, přitahujeme určitý typ lidí a i my na ně nějak působíme.

Abychom lépe zvládali tyto „chemické reakce“, jsou tu jemnohmotné bytosti. Dohlížejí na nás a náš životní úkol, který jsme si při vstupu na Zem zvolili. Dohlížejí, aby se nám nic nestalo, dokud svůj úkol nesplníme. Dohlížejí, abychom šli po nejkratší cestě vedoucí ke splnění našeho úkolu. Jakmile z cesty sejdeme, jsme upozorněni. Jsou tu pro nás proto, aby nám usnadňovali a zpříjemňovali život a my se mohli plně soustředit na plnění našeho úkolu. Způsob jejich zásahu do našeho života a forma pomoci závisí na jejich vibrační úrovni. Já nejraději pracuji s andělskými bytostmi. Andělskými bytostmi jsou andělé, andělé strážní, archandělé a Elohimové.

 

ANDĚLÉ

Jsou to řemeslníci a odborníci, specialisti na konkrétní kvalitu či téma. Pomáhají nám s úskalími každodenního života. Nikdy nebyli lidmi, neznají zapomnění, ale mohou opustit jednotu, zhmotnit se a stát se na okamžik lidmi pro snazší komunikaci s námi.

 

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

Andělé strážní nám stojí po boku po celý náš život. Náš anděl strážný s námi je po všechny inkarnace a zná celou historii naší duše. Je to náš vnitřní učitel, onen „tichý hlásek v nás“. Pomáhají nám naplňovat plán našeho života. Proto také mohou dopustit tragédii, potřebujeme-li ji či je to naším osudem. Jelikož musí respektovat naši svobodnou vůli, smějí zasáhnout pouze v případě souladu s Božím plánem nebo požádáme-li je o pomoc. Zprostředkovávají úkoly, setkání, a hlavně nás chrání.

 

ARCHANDĚLÉ

Nacházejí se na vibračním paprsku Elohimů, který zahrnuje různé energetické úrovně. Paprsek sahá od blízkosti Země až do blízkosti jednoty k Bohu. Jednoduše řečeno, jsou krystalický hranol, který přijímá Boží podnět ve formě světla, a skrze svou energii zesilují jeden aspekt dle své působnosti a ten posílají dalším bytostem. Proto je můžeme vidět jako barevné světlo.

Archandělé neznají dualitu, tedy nehodnotí, nesoudí, nerozlišují dobro a zlo.

Jejich úkolem mimo jiné je, abychom se opět rozpomenuli na své pravé bytí, na svůj původ, na jednotu. Probudili v nás naše pravé kvality. Probudili v nás např. Michaela, tedy moc, sílu... atd.

 

ELOHIMOVÉ

Elohimové jsou silné bytosti s vysokými, účinnými vibracemi. Ztělesňují boží zásady v nejčistší formě. Říká se jim pravá ruka Boha. Elohimové působí prostřednictvím barevných paprsků, které jsou součástí Božích paprsků. Vyšší úrovně paprsku představují základní kvality a principy. Čím hlouběji se sestoupí po Božím paprsku, tím konkrétnější jsou úkoly.

K jejich úkolům patří uskutečňování Božích podnětů, udržování pořádku při uskutečňování a vyrovnávání nesouladů. Přijímají ještě beztvarý Boží podnět a uvedou ho do první formy, aby ho pak předali dál ostatním silám Božího paprsku k dokončení. Působení Elohimů by se dalo přirovnat k práci architekta. Ten dostane za úkol postavit dům, přebírá duchovní podnět stavitele a jeho představy, nakreslí plán a nechá ho stavitelem schválit. Když se shodnou, začne hledat materiál na stavbu domu a pak předá zakázku stavbyvedoucímu a řemeslníkům. Architekt sám nestaví, nicméně kontroluje celou stavbu od začátku až do konce. Stará se, aby vše bylo v pořádku.

Elohimové pomáhají člověku v jeho vývoji. Pomáhají nám poznat svůj životní úkol a žít v souladu s Božím plánem. Vedou nás. Uvolňují blokády a karmu. Urychlují a zesilují všechny procesy léčení.

 

Někteří andělé jsou nám po boku po celý život, podporují nás a ochraňují. Jiní zůstávají jen pro dosažení nějakého konkrétního a krátkodobého úkolu. Jiní se pouze čas od času ohlásí, vedou nás a dávají nám podněty, kterými se po nějaký čas máme zabývat.

Andělé vědí mnoho, snad proto, že se vznášejí nad námi, dokážou poznat, kým my lidé doopravdy jsme a kam směřujeme. A potom sestoupí dolů, aby nám to řekli. A pak? Pak je neslyšíme. Proč? Protože nejsme zvyklí naslouchat jejich hlasu. Proto andělé pracují obvykle tak, že se nás dotknou a změní naše vibrace, naši náladu. Do pesimistických myšlenek vnesou světlo, do temných emocí přimísí naději, v dobách nouze a zoufalství se najednou vynoří pocit, že nejsme sami. Kdo dokáže vnímat tyto tiché hlasy, ten pozná anděla. Ale rozum takové změny jen těžko pochopí.

Zkušenosti s anděly se neodehrávají na úrovni rozumu, nýbrž na úrovni zcela jiné. Nemůžeme tedy chtít toto téma obsáhnout rozumově. Poznat jemnohmotný, duchovní svět dnes není snadné, vždyť nás nikdo neučil trénovat své schopnosti vnímat duchovní rovinu a jemnohmotné energie. Náš vnitřní hlas byl potlačen racionálním myšlením. Copak se ale materiální a duchovní svět vylučuje? Nemusíme přece odložit svůj logický rozum jen proto, že pokládáme duchovní svět za reálný. Stejně jako náš mozek se skládá ze dvou částí, z nichž jedna pracuje logicky a druhá intuitivně, může být i svět tvořen z logicky uchopitelné materiální stránky a intuitivně uchopitelné stránky duchovní. Můžeme snad z toho, že sami nedokážeme duchovní svět vnímat, vyvodit, že neexistuje? Může snad člověk, který nedokáže rozeznat červenou a zelenou barvu, tvrdit, že tyto barvy neexistují a že všichni ostatní, kteří je vidí, si to jen namlouvají? Vždyť hvězdy září na obloze i ve dne. Ale my je nevidíme, protože světlo slunce je příliš jasné. A tak často neslyšíme vnitřní hlas a poselství andělů jen proto, že rozum je příliš hlasitý.

Tak nebojte se kontaktu s duchovním světem. Andělé jsou tu pro nás. Vědí, jak těžké je žít realitu. Těší se, až je požádáme o pomoc.